ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนบ้านแขว  ก่อตั้งเมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พุทธศักราช 2480 โดยนายจูม  ดวงพันธ์  ตำแหน่ง ธรรมการอำเภอขุขันธ์          เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยเหนือ 3 (วัดบ้านแขว)  มี นายเขมา  สถาน  เป็นครูใหญ่คนแรก  เดิมตัวอาคารใช้ศาลาวัดขนาด  2 ห้องเรียน  ปูพื้นด้วยไม้กระดาน  หลังคามุงกระเบื้องไม้  มีฝากั้นด้านเดียว  เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาปีพุทธศักราช 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านแขว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนทั้งหมด  201 คน  มีครูประจำการรวมทั้งผู้บริหาร  จำนวน 10 คน ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 1 คน บุคลากรคณิตศาสตร์ 1 คน ครูอัตราจ้างสอน 2 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน และนักการภารโรง 1 คน
 
                  โรงเรียนบ้านแขว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ในสังกัดตำบลห้วยใต้ ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านก่อ หมู่ที่ 3 บ้านแขว หมู่ที่ 9 บ้านตาตุม และหมู่ที่ 12 บ้านตากรุด มีอาณาเขต ติดกับหมู่บ้าน และส่วนราชการ ดังนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับชุมชนบ้านแขว
                   ทิศใต้              ติดต่อกับชุมชนบ้านตาตุม
                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับลำห้วยใต้
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับถนนบ้านแดง-บ้านสมบูรณ์
       
                                                  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

          เป็นสังคมแบบชนบท อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  มีความสามัคคี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัด และโรงเรียนเป็นอย่างดี ประชากรในชุมชนรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประชาชนในเขตบริการร้อยละ 94 ประกอบอาชีพ
ทำนา  รายได้เฉลี่ยต่อปี  15,000 บาท  ภาษาที่ประชาชนใช้พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน คือภาษาเขมร ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษ) และการเรือมแม่มวด (รำแม่มด)
 
 สภาพการจัดการศึกษา
            
                โรงเรียนบ้านแขว  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านตาตุม  ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33140  โทรฯ  091 014 4265 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          - มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 2 บ้านก่อ หมู่ที่ 3 บ้านแขว  หมู่ที่ 9 บ้านตาตุม และหมู่ที่ 12 บ้านตากรุด  ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ