พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

           จัด  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วม นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาพัฒนาสู่มาตรฐานเอื้อต่อการศึกษา


 
เป้าประสงค์ (GOALS)

          ประชากรทุกคนในเขตบริการ และหมูบ้านใกล้เคียงได้รับโอกาสในการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ตรงตามศักยภาพ และมีคุณธรรม