ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลด้านนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  รวม  204 คน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา 2563

 
ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 1 11 10 21  
อนุบาลปีที่ 2 1 4 13 17  
อนุบาลปีที่ 3 1 15 12 27  
รวมก่อนประถมศึกษา 3 30 35 65  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 11 10 21  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 10 17 27  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 12 22  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 7 12 19  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 20 10 30  
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 10 20  
รวมประถมศึกษา 6 68 71  139  
รวมทั้งหมด 9 98 106 204