ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวพัทยา วงษ์รักษา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ